3 úrovně autismu

Existují tři úrovně poruchy autistického spektra (PAS), každý člověk s PAS je diagnostikován buď s PAS úrovně 1, úrovně 2 nebo úrovně 3, v závislosti na tom, jak závažná je jeho porucha a jakou podporu potřebuje ve svém každodenním životě.

Úrovně se pohybují od nejméně po nejzávažnější, přičemž 3. úroveň popisuje jedince, který má nejzávažnější úroveň symptomů PAS, a jeho funkčnost je nízká – nízko funkční autismus, a naproti tomu první úroveň popisuje někoho, kdo má mírné symptomy autismu a jeho fungování se tedy blíží zdravému člověku a označujeme jej jako vysoce funkční.

Tři úrovně PAS pomáhají lékařům předepisovat vhodné terapie pro jedinečné potřeby jejich pacientů. Tyto terapie mohou pomoci osobě s PAS, co nejlépe využít své silné stránky a zlepšit své sociální, jazykové a behaviorální dovednosti.

Rodičům dítěte s PAS může vědomí, jakou úroveň dítě má, pomoci připravit je na související výzvy, kterým může jejich dítě čelit v každodenním životě.

Úroveň 1 – vysoce funkční autismus (vyžaduje podporu)

Je charakterizován normální nebo nadprůměrnou inteligencí, kdy minimální hodnota IQ je 70. Tito jedinci mají normální nebo lehce narušenou komunikační schopnost. Z celkového počtu lidí s PAS má vysoce funkční autismus asi 11 – 34 %. Tito jsou schopni dobré integrace do společnosti, podmínkou je však vytváření vhodného prostředí kvalifikovaným asistentem, individuálním přístupem, vizualizací, strukturovanými činnostmi a časem.

Hranice mezi vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem je téměř pomíjivá, ale existují určité rozdíly, které tyto dvě diagnózy od sebe oddělují. Všeobecně se uvádí, že v poměru jedinců s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem je více osob s AS, a že jedinci s AS nemívají opožděný vývoj řeči a nemají mentální postižení.

Úroveň 2 – středně funkční autismus (vyžaduje podstatnou podporu)

Projevuje se lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením a více narušenou řečovou složkou.

Lidé se středně funkčním autismem budou mít zjevnější problémy s verbální a sociální komunikací než lidé s diagnózou vysoce funkčního autismu. Stejně tak bude pro ně těžší změnit zaměření nebo přejít z jedné činnosti na druhou. Děti mívají velmi úzké zájmy a zapojují se do opakujícího se chování, které jim může ztížit fungování v určitých situacích. Mohou například přecházet tam a zpět nebo říkat totéž znovu a znovu.

Osoby se středně funkčním autismem mají tendenci mluvit v jednoduchých větách a také bojují s neverbálními formami komunikace.

Úroveň 3 – nízko funkční autismus (vyžaduje velmi podstatnou podporu)

Je charakterizován těžkým až hlubokým mentálním postižením, nerozvinutou řečí, výrazným stereotypním a repetitivním chováním. Sociální kontakt navazují jedinci s nízko funkčním autismem jen zřídka.

Lidé s nízko funkčním autismem jsou do společnosti integrovány jen v omezené míře. Přesto se u nich mohou objevit pokroky v celkovém vývoji nebo vývoji některých oblastí, základem jsou však včasné intervence. Tato skupina je vzdělávána ve speciálních školských zařízeních nebo speciálních třídách.

Nutriční intervence dokáže posunout úroveň výše

Nutriční intervence díky nejnovějším průzkumům přichází pomalu ale jistě do popředí a přijde doba, kdy si většina rodičů uvědomí, že je to naprostý základ. Prvotní intervence, které většinou rodiče udělají, je vysazení lepku ze stravy, jelikož na to existuje již mnoho článků. Po vysazení lepku si rodiče všimnou, že některé symptomy se skutečně zlepšily.

Nicméně tato základní intervence nestačí a je potřeba se zaměřit na skutečnou příčinu, které tkví v mutaci DNA mitochondriích a tomu, jak organismus funguje. Je potřeba se tedy soustředit na metabolismus, který je samozřejmě spojen s fungováním mozku.

Translate »
Vyberte měnu